In het laatste kwartaal van 2022 is de werkgroep Data en Lange Termijn Agenda omgedoopt tot de Zeeuwse Zorg Datacoalitie (ZZD). “Een logische volgende stap in het kader van de nieuwe projecten van de ZZC”, vindt Edwin Leutscher, programmadirecteur van de ZZC. Maar wat is de Zeeuwse Zorg Datacoalitie en wat doen ze?

De Zeeuwse Zorg Datacoalitie is een community-based datagedreven adviesorgaan van de Zeeuwse Zorg Coalitie. Het doel van de ZZD is objectief duiding en advies geven gebaseerd op de data van de coalitiepartijen en derden (NZa, CBS, etc.). Dit kan advies zijn over de te verwachten impact, voortgang, knelpunten en kansen van de verschillende projecten en beleidsvoorstellen van de ZZC. Daarnaast onderzoekt de ZZD de impact van de projectenvoorstellen van de Zeeuwse Zorg Coalitie op haar doelstellingen. Ook wordt gekeken naar hoe verbeterinitiatieven aangescherpt kunnen worden om de meeste impact te realiseren en wordt (domeinoverstijgend) onderzoek verricht. Voor de lopende projecten worden de resultaten en gerealiseerde impact constant gemonitord.

Nieuwe programmamanager
Aan het begin van dit jaar heeft Popke Rein Munniksma het stokje overgenomen van Peter-Paul Essers als programmamanager van de Zeeuwse Zorg Datacoalitie (ZZD). “Een functie die goed past bij mijn kennis en ervaring”, zegt hij zelf. Hij vervolgt: “Mijn achtergrond in Information Management en de vele projecten waar data en modelleren het uitgangspunt van de opdracht vormden, geven mij een goede basis om een vliegende start te kunnen maken.”

Welke opdracht heb jij gekregen?

Popke Rein: “Zorgen voor een objectief datagedreven adviesorgaan dat de ZZC helpt om haar doelstelling te realiseren. Zeeuwse Zorg Datacoalitie is niet alleen een nieuwe naam, het heeft ook een duidelijke functie, namelijk een objectief bureau ter ondersteuning van projectleiders en het meten van het programma van de ZZC, zodat er goed gestuurd kan worden op resultaten.”

Waar ben je in de eerste 3 maanden mee bezig geweest?

“Grondwerk. Hierbij kun je denken aan het verder uitwerken van het juridisch kader. Maar ook het optuigen van een technisch platform voor de data uitwisseling, analyse en programmamonitoring. Dit is best een hele kluif als je in de nabije toekomst de data van 64 coalitieleden wilt ontsluiten. “We zijn nog aan het bouwen, maar er moet eerst een zaadje in de grond, om een boom te kunnen krijgen”, zegt Popke Rein.

Wat ga je de komende maanden doen?

Popke Rein: “Voor ieder project van de Zeeuwse Zorg Coalitie gaan we de meetbaarheid vastleggen. Dit is een eenmalige actie die gebeurt aan de hand van impactcases. De komende maanden staan in het teken van het opleveren van de, voor mij, eerste impactcases. Het monitoren van resultaten van de projecten is een continue actie die daarop volgt. Door de resultaten te monitoren kan er worden bijgestuurd wanneer dat nodig is. Daarnaast is het de bedoeling dat de Zeeuwse Zorg Datacoalitie een datacommunity wordt. We willen alle medewerkers, van de 64 deelnemers van de Zeeuwse Zorg Coalitie, die met data werken samenbrengen in een community. Door samen te werken bereiken we het snelst, de beste resultaten. Zowel voor de individuele organisaties als voor de ZZC als geheel.”