In alle besluiten die worden genomen of verbeteringen die worden doorgevoerd door de Zeeuwse Zorg Coalitie, moet altijd de stem van de Zeeuw zijn meegenomen. Want zij zijn diegenen die gebruikmaken van de zorg. Het is een behoorlijke ambitie. Hoe gaan we dat waarmaken? Edwin Leutscher (manager RegioRegie CZ en portefeuillehouder inwonerparticipatie bij de Zeeuwse Zorg Coalitie) en Pascalle de Looff (projectleider inwonerparticipatie bij de Zeeuwse Zorg Coalitie) gaan erover met elkaar in gesprek.

 

Edwin: “Ik had steeds een ongedurig gevoel bij alles wat we als Zeeuwse Zorg Coalitie deden. We praten namelijk steeds over inwoners, maar ze zitten zelf niet aan tafel. Dat wilden we anders, maar we kwamen maar niet tot een goede manier om inwonerparticipatie te organiseren. De uitdaging zit namelijk vooral in het vinden van een goede vertegenwoordiging van Zeeuwen. Ook de cliëntenraad van ZorgSaam en Adrz klopten bij ons aan met dezelfde vraag: hoe gaan jullie de inspraak van inwoners over de toekomst van de zorg in Zeeland structureel borgen? Na het nodige onderzoek kwamen we uit bij G1000 als partij met veel ervaring met inwonerparticipatie.”

 

Organisatie overstijgend denken
Pascalle: “Het zijn uiteindelijk de Zeeuwen die de zorg ontvangen. Daarom is het goed om te weten hoe zij denken over de zorg in Zeeland. Waar maken ze zich druk om? Zijn dat dezelfde onderwerpen als waar de Zeeuwse Zorg Coalitie zich zorgen over maakt? Het is juist sterk dat je als samenwerkingsverband deze vragen stelt. Omdat oplossingsrichtingen meestal niet uit te voeren zijn door één partij. Een inwoner denkt per definitie niet in systemen, maar in oplossingen die de bestaande organisaties overstijgen. Dat leidt automatisch tot vernieuwende ideeën.”

Constante dialoog
Edwin: “Er zijn twee sporen van belang; met het organiseren van de G1000Zorg Zeeland proberen we op grote schaal Zeeuwen te betrekken die je normaal gesproken niet zo makkelijk weet te bereiken. Daarmee krijgen we hopelijk in korte tijd veel input. Daarnaast moeten we zorgen dat we de stem van de Zeeuw structureel inbedden in alle processen en besluitvorming van de Zeeuwse Zorg Coalitie. Dat kan onder andere door de klankbordgroep die overblijft aan het eind van het G1000-proces.” “De G1000Zorg Zeeland zijn grotendeels fysieke bijeenkomsten. We weten ook dat sommige mensen liever online meepraten,” vult Pascalle aan. “Daarom is een digitaal platform als aanvulling en vervolg op de G1000Zorg Zeeland belangrijk.” Edwin beaamt dat: “Dit gaat ook alleen werken als je de relatie van beide kanten blijft onderhouden. Wat je wil is een constante dialoog tussen inwoners, aanbieders van zorg & welzijn, gemeenten en zorgverzekeraars.”

Spannend
“Het is best wel spannend zoveel mensen te vragen mee te denken over de toekomst van de zorg,” geeft Edwin toe. “Je moet de uitkomsten heel serieus nemen. Het vraagt om het opzij zetten van eigenbelang en soms buiten gebaande paden durven gaan. Wat het vooral spannend maakt is dat uit het vermoedelijk grote aanbod van ideeën misschien niet alle ideeën uitvoerbaar zijn. Dat vraagt veel uitleg en begrip. Van zowel zorgbestuurders, de professionals binnen organisaties en van gemeenten als verantwoordelijke voor het sociaal domein én van inwoners. Hoe mooi is het als het gedeelde belang, namelijk toegankelijke zorg in Zeeland, voorop staat en maatregelen daarvoor samen met inwoners, aanbieders en gemeenten en zorgverzekeraars gerealiseerd worden?” 

 

Pascalle: “Natuurlijk hebben Zeeuwen zelf ook een verantwoordelijkheid. Door een vergrijzende samenleving en een tekort aan personeel kunnen we de zorg simpelweg niet meer op deze manier blijven uitvoeren. Over 10 jaar is er een tekort aan 7.400 mensen! Dat is iets waar we als samenleving als geheel iets mee moeten en vraagt om anders denken en wederzijds begrip.”

Open blik
Edwin: “Door het organiseren van de G1000Zorg Zeeland verwacht ik mensen te betrekken die meedenken over oplossingen voor problemen die zij ervaren in hun eigen omgeving. En tegelijkertijd ook met een open blik met ons meedenken over de toegankelijkheid van de zorg in de toekomst in heel Zeeland, dus op lange termijn. Dit is dé kans om gezamenlijk een beter passend zorgaanbod te ontwikkelen.”

Benieuwd wat een G1000Burgerberaad precies is? Lees meer op de website van Stichting G1000.nu.