Elga van Dartel is de nieuwe programmamanager Inwonerparticipatie. Afgelopen juni heeft zij het stokje overgenomen van Inge Tra-Wijnakker. In de fase waarin het Inwonerakkoord van voorstellen naar verankering en uitvoering gaat. “Een functie die goed past bij mijn kennis en ervaring”, licht Elga toe. “Mijn achtergrond in de zorgsector en ervaring met inwoner-, patiënt- en cliëntparticipatie, geven mij een goede basis verder te bouwen om de zorg in Zeeland toegankelijk te houden.”

De afgelopen jaren heeft Van Dartel in de praktijk ervaren dat de uitdagingen in zorg en welzijn en de impact op de samenleving ons allemaal raken. “Daar zit voor mij ook de oplossing”, zegt Elga. “Uit het Burgerberaad Zorg Zeeland, onderzoek en mooie voorbeelden zien we dat burgers willen meedenken over de toekomst van zorg, zeker als zij het gevoel krijgen dat het dicht bij hen staat en hen raakt. Burgers denken mee vanuit een ander perspectief en weten vaak goede oplossingen te bedenken. Zeker als ze tijdig en actief betrokken worden en de juiste informatie krijgen. Verbinding zorgt voor energie en brengt kennis en ervaring bij elkaar. Dat leidt tot oplossingen,” stelt de programmamanager. “Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.”

Welke opdracht heb jij gekregen?

“Mijn opdracht is het behouden van focus op de inwonerparticipatie,” zegt Elga van Dartel. “De Zeeuwse Zorg Coalitie heeft als doel de zorg in Zeeland toegankelijk en bereikbaar te houden. Daar draagt ook inwonerparticipatie aan bij. Het behelst het in kaart brengen hoe de Zeeuwse Zorg Coalitie inwoners blijft betrekken, aan de slag gaat met de uitvoering van het inwonerakkoord en de verbinding legt tussen inwoners en aanbieders van zorg en welzijn en financiers.”

Waar ben je de eerste 2 maanden mee bezig geweest?

“De afgelopen tijd heb ik kennis gemaakt met direct betrokkenen,” vertelt Elga. “Daarnaast is het projectteam Inwonerparticipatie begonnen met het omzetten van het inwonerakkoord naar een gezamenlijk werkbestand. Dit doen we door de voorstellen uit de verschillende werkgroepen samen te voegen en te clusteren op thema. Verder zijn ideeën opgehaald hoe inwoners betrokken kunnen worden bij de uitdagingen waar Zeeland voor staat en bij de uitvoering van het inwonerakkoord.”

Wat ga je de komende maanden doen?

Elga: “De komende maanden staan in het teken van: ‘Doen wat we zeggen en zeggen wat we doen’.  Samen met de partners van de ZZC, inwoners en het projectteam Inwonerparticipatie starten we met de uitvoering van de voorstellen uit het inwonerakkoord. We verkennen welke voorstellen uit het inwonerakkoord al ergens in Zeeland plaatsvinden en onderzoeken  de mogelijkheden voor verbreding naar andere gemeenten, organisaties of (burger)initiatieven. Daarnaast leggen we de verbinding naar goede voorbeelden van inwonerparticipatie en het verbeteren van zorg elders in Nederland.

“Verder blijven we inwoners en professionals actief betrekken bij de uitvoering van het inwonerakkoord,” vertelt Elga. “De ervaring leert dat het betrekken van inwoners diverse rollen en vormen kent. Hiermee gaan we samen aan de slag: door klein te starten en in de praktijk samen ervaring op doen zodat we gaan leren wat het beste werkt.”

“Het platform Denk Mee Zorg Zeeland blijft een prominente rol spelen bij de uitwisseling en ophalen van ideeën en krijgt binnenkort ‘een nieuw jasje’. Op die manier wordt de interactie tussen doelgroepen nog beter gefaciliteerd.”

Wil je meer weten, heb je vragen en/of ideeën? Neem dan contact op met Elga via info@denkmeezorgzeeland.nl