Op 3 juni heeft de Zeeuwse Zorg Coalitie het Inwonerakkoord Zorg Zeeland in ontvangst genomen en de belofte gedaan met de voorstellen uit het Inwonerakkoord aan de slag te gaan. De eerste concrete voorstellen worden opgepakt. “We nemen het Inwonerakkoord zéér serieus,” zegt Edwin Leutscher, programmadirecteur van de Zeeuwse Zorg Coalitie. “En daarom laten we graag de eerste stappen zien die we aan het zetten zijn.”

Aan de slag

“Op dit moment zijn we bezig met het inventariseren van wat er allemaal al in Zeeland gebeurt op de voorstellen uit het Inwonerakkoord,” licht Edwin toe. “We onderzoeken of de voorstellen verankerd kunnen worden in bestaande (burger)initiatieven of projecten van organisaties of gemeenten. Ook gaan we het ‘laaghangend fruit’ inventariseren: die voorstellen uit het Inwonerakkoord die op korte termijn concrete resultaten kunnen opleveren. En we maken een prioritering: wat kan meteen en wat kost meer tijd.”

Kerngezond: zorg gemakkelijk fysiek én digitaal bereikbaar

In voorstel 19.3 uit het Inwonerakkoord staat: Zonder de juiste bereikbaarheid en goede toegankelijkheid is de zorg gerelateerde vraag niet goed te beantwoorden. Er wordt daarom ingezet op een makkelijk bereikbaar en toegankelijk fysiek en digitaal loket. Een uitwerking hiervan is de verdere verdieping en verspreiding van het concept Kerngezond.

Kerngezond is een samenwerkingsverband van zorg- en hulpverleners. Het is een concept dat gemeentes inzetten om de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg en ondersteuning te verbeteren. Verschillende organisaties en mensen committeren zich om samen te werken rondom de hulp- of zorgvraag van de burger: huisartsen, apothekers, hulpverleners, wijkverpleging, buurtteamwerkers en zorgverzekeraars. Op dit moment zijn er Kerngezond-centra in Vlissingen en Hulst. Binnenkort zal Kerngezond ook in andere gemeentes worden uitgevoerd.

Deltaplan: met plezier in de zorg en welzijn blijven werken

Om zorg en welzijn voor iedereen toegankelijk te houden, moeten we er voor zorgen dat de 32.000 mensen die nu in zorg en welzijn werken er willen en kunnen blijven werken. Via het Deltaplan worden projecten en activiteiten, gericht op het tegengaan van de tekorten, gebundeld en wordt in de regio samengewerkt met diverse partijen om te komen tot een gezamenlijke arbeidsmarktaanpak voor zorg en welzijn voor de hele provincie. Daarvoor is samenwerken belangrijker dan ooit.

Het Deltaplan kan direct gekoppeld worden aan een voorstellen die de inwoners maakten en zijn opgenomen in het Inwonerakkoord. Deze voorstellen zijn onder andere: 6.c.1: Bied zorgopleidingen in Zeeland in delen aan en promoot deze als werkgever om werken en leren makkelijker te combineren. Maar ook: 6.d.: Stimuleer werkgevers, zorgopleidingen, zorgverleners en studenten voor een betere samenwerking voor betere zorg. En voorstel 6.b.: Geef talent in de zorg een kans en behoud jongeren die voor een opleiding in de zorg kiezen.

Campagne Samen Zeeland Gezond

De Zeeuwse Zorg Coalitie heeft voorstel 14.1 uit het Inwonerakkoord direct uitgevoerd. In dit voorstel stond namelijk: De Zeeuwse Zorg Coalitie start vanaf najaar 2023 aan een brede informatiecampagne die bouwt op de vele veranderingen in het Zeeuwse zorglandschap (mede op basis van het anders denken/Inwonerakkoord).

Om het bewustzijn en de betrokkenheid onder de inwoners van Zeeland te vergroten, heeft de Zeeuwse Zorg Coalitie daarom het initiatief genomen voor de campagne Samen Zeeland Gezond. Deze informatiecampagne richt zich op preventie en bewustwording bij inwoners en zorg- en hulpverleners in Zeeland: alleen samen houden we Zeeland én de Zeeuwse zorg gezond.

Uitvoering Inwonerakkoord

“We hebben elkaar hard nodig om de voorstellen uit het Inwonerakkoord te realiseren”, zegt Edwin. “Inwoners, zorg- en hulpverleners, bestuurders, zorgverzekeraars én de landelijke overheid. Alleen samen gaan we écht het verschil maken.” De programmadirecteur vervolgt: “Daarom zijn we blij met de Klankbordgroep Zorg Zeeland, een groep van 25 betrokken inwoners, die met de Zeeuwse Zorg Coalitie meedenkt en –doet. Deze inwoners monitoren de uitvoering het Inwonerakkoord. Zij kunnen daarnaast een bijdrage leveren aan organisaties, programma’s of projecten bij het maken van beleid en opzetten van initiatieven, en verrijken deze door hun perspectief hierop toe te voegen.”

Meedenken kan nog steeds via het platform Denk Mee Zorg Zeeland of via mail: info@denkmeezorgzeeland.nl

Meer informatie over het Inwonerakkoord Zorg Zeeland of inwonerparticipatie binnen Zeeland? Neem contact op met Programmamanager Inwonerparticipatie Elga van Dartel, elga@zeeuwsezorgcoalitie.nl.