De Inspiratiedag van  de Zeeuwse Zorg Coalitie vindt op woensdag 13 oktober plaats in theater de Mythe in Goes van 9:00 tot 17:30. 

Deze dag:

  • Hoor je inspirerende sprekers die je meenemen in de innovatieve voorbeelden uit de Zeeuwse praktijk en wat de waarde daarvan is voor de Zeeuwse inwoners en professionals
  • Gaan we graag met jou in gesprek over deze en andere zorg- en gezondheidsinitiatieven
  • Trappen we Positieve Gezondheid en Inwonerparticipatie af
  • Laten we zien wat de voortgang is op de diverse thema’s en gaan we graag met elkaar in discussie over hoe we de resultaten samen verder kunnen brengen
  • Verstevigen we het onderlinge netwerk en ontmoet je de andere (in)directe deelnemers van de Zeeuwse Zorg Coalitie
  • Spreken we af hoe we gezamenlijk verder werken aan een gezond Zeeland.

Programma

9.00 Ontvangst
9.30 Welkom
9.45 Zeeuwse Zorg Talks
11.00 Pauze
11.30 Vraag maar raak!
12.00 Kick off actieve inwonerparticipatie en Positieve Gezondheid
12.45 Netwerklunch
14.00 Voortgang op de thema’s
14.30 Let’s go to work(shops) Meer informatie over de workshops onderaan deze pagina
16.00 De toekomst is nu
16.45 Netwerkborrel

Praktische Informatie

Theater de Mythe
Bleekveld 1
4461 DD Goes

Parkeren in Parkeergarage Centrum (Westwal)

Workshops

 

I Naar een integrale keten acute zorg 

Door: Joost Koemans 

De acute zorg in Zeeland staat onder druk door o.a. een veranderende en stijgende zorgvraag en een afname van de beschikbare arbeidskrachten. Het toekomstbestendig maken van de Zeeuwse acute zorg vraagt integraal, silo-overstijgend denken -vanuit de patiëntreis- over de diverse organisaties en beroepsgroepen heen. 

Integraal denken leidt daarbij tot bouwstenen voor “het voorkomen van spoed”, “het ombuigen van spoed”, “acute zorg meteen op de juiste plaats” en “tijdige uitstroom”. In deze workshop nodigen we je graag uit om mee te denken over de uitdagingen en de bouwstenen en hoe we deze samen in kunnen zetten om te komen tot een maximaal effect en een toekomstbestendige keten. 

  

II Digitaal Zorgplatform Zeeland – verbeterde gegevensuitwisseling in de keten 

Door: Menno Gmelig Meijling 

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een gezamenlijke aanpak om fasegewijs te komen tot een Digitaal Zorgplatform Zeeland. Dit Digitaal Zorgplatform moet ervoor gaan zorgen dat de burgers van Zeeland op 1 plek bij hun medische en gezondheidsgegevens kunnen, deze kunnen delen met aangesloten zorginstellingen, gezondheidstracking data kunnen toevoegen en zij zelf voortgang op zorgpaden volgen en waar nodig bijsturen. En dat zorgverleners medische en zorginformatie beschikbaar hebben op het moment dat dit nodig is voor een consult, overdracht en behandelen. 

Welke stappen moeten worden gezet om samen deze doelstellingen te realiseren? Waar starten we mee? Hoe bouwen we uit? Hoe kun je bijdragen hieraan? Hierover gaan we graag met u in gesprek tijdens de workshop digitalisering. 

  

III Workshop “de kracht van data” 

Door: Peter-Paul Essers 

Tijdens deze workshop worden samen met de deelnemers de stappen doorgelopen, die nodig zijn om vanuit de data te komen tot gericht beleid. We starten met een introductie over de manier waarop data ingezet worden binnen de Zeeuwse Zorg Coalitie. Dit vormt de brug naar de rest van de workshop.  

Welke vervolgstappen onderneem je o.b.v. regiobeeld of monitoringsrapportage om te komen tot effectieve interventies? Eén van die vervolgstappen is het scherp formuleren van benodigd (domein-overstijgend) vervolgonderzoek. Dit zal tevens een concreet resultaat zijn waar de deelnemers na deze workshop verder mee aan de slag kunnen binnen hun eigen organisatie/werkgroep. 

 

IV Actieve inwonerparticipatie 

Door: Inge Tra-Wijnakker  

Tijdens deze workshop gaan we in dialoog met elkaar over inwonerparticipatie. Belangrijke vragen zijn: Waarom is inwonerparticipatie belangrijk? En wat is er voor nodig om van inwonerparticipatie een succes te maken? Tijdens de workshop bepalen we de belangrijkste thema’s die moeten worden meegenomen bij inwonerparticipatie.  

  

V Positieve Gezondheid 

Door: Mieke Reynen (IPH) 

Positieve Gezondheid kan een waardevolle bijdrage leveren aan betere zorg en belangrijke vraagstukken in de samenleving. Waar liggen er kansen? Op welke manieren kan Positieve Gezondheid ingezet worden? Hoe bouwen we daarbij voort op de mooie initiatieven die al lopen in Zeeland? Graag gaan we in discussie hierover en kun je zelf aan de slag met het spinnenweb. 

  

VI Samenwerken voor een integrale keten ouderenzorg 

Door: Inge van den Borne / Nicole de Baat 

In deze workshop word je meegenomen in een drietal ontwikkelingen rondom de ouderenzorg in Zeeland (advance care planning, vroegsignalering van kwetsbaarheid en coördinatiepunt bedden). Na een korte introductie gaan we op een creatieve en actieve manier met elkaar in gesprek over dilemma’s, ontwikkelingen en verbetermogelijkheden binnen deze projecten. Zo kunnen we gezamenlijk de drie projecten verder op weg helpen en daarmee de zorg voor de ouderen een stap verder brengen. Denk je met ons mee?  

  

VII Arbeidscapaciteit. “Leren en Ontwikkelen wordt belangrijk(er) in het realiseren van voldoende professionele medewerkers in de toekomst” 

Door: Jack van de Schraaf 

In deze workshop willen we je vanuit dit statement en in de context van de pijler Leren & Opleiden van het Deltaplan Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn meenemen in de ambitie van de ontwikkeling van een Zeeuwse Zorg en Welzijns Academie. 

De eerste bouwstenen hiervoor zijn gelegd:  de start van een Regionale Strategische Opleidings Beweging, (RSOB), de aanschaf van een gezamenlijk digitaal Leerplatform (LMS), de start van een platform voor eerst verantwoordelijken voor Leren & Opleiden. Tevens is de start gemaakt voor het opstellen van een Regionaal Strategisch Opleidingsplan (RSOP).  De routekaart, met daarop 5 etappes om te komen tot een RSOP zal in de workshop gedeeld worden.